Tuesday, April 3, 2012

Xardín da Terraza Abandonada (Garden of the Abandoned Balcony)


 Xardín da Terraza Abandonada March 2012

I saw this abandoned apartment building in the Casco Vello de Vigo, Galiza.  Plants had spread from their pots to root on the floors of every balcony & into the many cracks of the facade to create a vertical garden of melancholy charm.  Although barely visible,  the containers were in place.  There are a number of abandoned buildings in the old city of Vigo.  But none other has been left in this condition.  I wonder what circumstances caused the residents to leave their potted plants behind.

Vin este edificio abandonado no Casco Vello de Vigo, Galiza. As plantas se espallou a partir dos seus vasos de enraizada nos pisos de cada terraza e nas moitas fendas do muro para crear un xardín vertical de encanto melancólico. Aínda que pouco visible, os vasos estaban no lugar. Hai unha serie de edificios abandonados na cidade vella de Vigo. Pero ningún outro se deixou nesta condición. Eu me pregunta o que fixo que as circunstancias os veciños a deixar os seus vasos de plantas para tras.

The second paragraph is a translation into Galego (Galician), an official language of Galiza (Galicia), along with Castellano (Spanish), and the first language of  local government.  There are 3 million speakers of Galego.

No comments: